Primer Informe de Seguiment de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques

Per Acord de Consell de Ministres de 26 d’octubre de 2012, es va crear la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques -CORA-, adscrita al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

Aquesta reforma empresa per la CORA va ser pensada per a millorar les relacions de l’Administració amb els ciutadans i les empreses per tal d’agilitar els processos i reduir costos. Per a això es va comptar amb l’opinió dels ciutadans, les empreses i els agents socials, que van tenir una activa participació en el procés a través del Consell Assessor del que van formar part i de les aportacions realitzades a la bústia obert a aquest efecte. Tot això va donar lloc a l’elaboració de l’Informe CORA, que es va presentar en Consell de Ministres el 21 de juny de 2013, amb 217 propostes concretes d’acció per a la reforma de les administracions públiques i posteriorment a aquest, van incorporar-se cinc noves mesures.

Fins ara, doncs, CORA ha elaborat un total de 222 propostes de mesures de les que 140 afecten l’Estat i a les comunitats autònomes i 82 exclusivament a l’AGE.

L’esperit de les mesures CORA compta amb un denominador comú, com és posar l’Administració al servei de ciutadans i empreses, aplicant criteris de governança pública, reduint i simplificant procediments, i evitant solapaments i duplicitats; tot això mitjançant l’aposta decidida per la digitalització de la societat, potenciant i estenent l’Administració electrònica i el desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

Per Reial Decret de 21 de juny de 2013, es va crear l’Oficina per a l’execució de la reforma de la Administració (OPERA), amb l’objectiu de vetllar per la implantació de les mesures incloses a l’informe CORA, assumir-ne el seguiment, impuls, coordinació i avaluació permanent, així com formular noves propostes en els termes que preveu el Reial decret.

Ara s’ha publicat el primer informe de seguiment, que us recomanem de llegir, sobretot aquelles parts relatives a l’Administració Electrònica: Informe 1r any de CORA.

X