L’Assemblea de Localret acorda impulsar el desenvolupament del Govern Obert i la Transparència amb la col·laboració del Consorci AOC

El concepte “Govern Obert” implica l’establiment de mecanismes per a la transparència dels Governs i les Administracions Públiques, creant espais de participació i col·laboració ciutadana. I és indubtable que la tecnologia esdevé un factor clau en aquest procés ja que proporciona el canal perquè política i ciutadania s’apropin, facilitant l’accés a les dades i a la informació pública.

Si bé pot semblar un concepte recent, des de les Administracions Públiques ja fa anys que es treballa en una nova forma de relació entre els gestors públics i la ciutadania, primer creant la base jurídica que emmarca aquestes relacions, i després posant en marxa projectes que persegueixen aquest objectiu.

En aquest sentit, es pot destacar com a exemple l’Administració Electrònica (eadministració), entesa com la inclusió de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els processos administratius, amb l’objectiu de millorar la productivitat, l’eficiència, els processos externs i l’eliminació del paper per a optimitzar les gestions administratives, agilitant els tràmits i reduint els costos.

Per altra banda, l’explosió de l’ús de les xarxes socials per part de la ciutadania ha fet que des de la política es percebin aquests nous canals essencials a l’hora de vehicular la informació i l’opinió entre la ciutadania i els polítics, sorgint el concepte de Política 2.0 com un nou espai de debat. Si a la Política 2.0 s’afegeixen espais de deliberació i participació de manera que la ciutadania pugui fer seves les iniciatives endegades des dels governs i, per tant, implicar-se en les decisions, llavors tenim allò que podem anomenar Democràcia 2.0.

Ara és el moment d’anar més enllà i fer un pas endavant en la relació entre Govern i ciutadania: el Govern Obert, que obre la porta de la gestió de les qüestions públiques a la ciutadania, de manera que aquesta pugui tenir un grau més alt de coneixement, informació i control sobre les actuacions de la gestió pública i, al mateix temps, intervenir, col·laborar i participar en la seva gestió.

El Govern Obert implica accés lliure, gratuït i tècnicament senzill a les dades  públiques, als mecanismes i els procediments per a la col·laboració i participació  ciutadana, i també entre les administracions, basant-se en tres pilars fonamentals:

  • La Transparència: La informació pública (tot respectant les dades de caràcter  personal), és propietat de la ciutadania. L’accés ha de ser transparent, fàcil i  gratuït per poder avaluar i facilitar la rendició de comptes.
  • La Participació: La ciutadania, a més, ha de poder canalitzar les seves  opinions i el seu compromís cap a les polítiques públiques del seu govern, i  això s’ha d’entendre com una oportunitat per poder avaluar o contrastar les  seves decisions i l’execució.
  • La Col·laboració: L’entorn i el context socioeconòmic actual és cada cop més  complex, i això fa que sigui més necessària la col·laboració tant dels agents de  la societat civil com de les organitzacions empresarials amb l’acció de govern  per fer-la més eficient i eficaç.

Els governs, doncs, han de ser: promotors del benestar mitjançant la capacitat  regulatòria; transparents; promotors de la participació i del civisme; i eficients,  col·laboradors i generadors de coneixement.  Des de Localret creiem que els reptes que haurem d’abordar des dels ens locals per  aconseguir aquests objectius els propers anys són:

  • Reptes polítics: voluntat clara, forta i expressa de lideratge polític, amb  implantació de polítiques de Govern Obert com a un dels eixos centrals de  l’acció de Govern.
  • Reptes culturals: Els empleats públics com a part fonamental d’aquesta gestió  pública han de conèixer, saber i entendre quin és aquest nou escenari de  relació amb la ciutadania: una nova relació basada en la transparència. A la  vegada cal donar a conèixer a la ciutadania quina és aquesta nova cultura i  com es pot participar en aquest nou escenari. S’ha de potenciar el bé col·lectiu  davant l’individual, i cal incentivar la implicació en la gestió i la capacitat de  rebre informació per fer-ne un bon ús.
  • Reptes normatius: és necessària l’existència de normes que donin cobertura a  la transparència i al dret d’accés a la informació pública.
  • Reptes tecnològics: en tot aquest procés les TIC tenen un paper clau ja que  són les facilitadores per dur a terme tots i cadascun dels projectes que es  vulguin desenvolupar. Ara, tal i com es va haver d’abordar amb l’administració  electrònica, cal tornar a re-definir l’organització , els processos i sistemes per  donar suport al desenvolupament dels Govern Oberts, a l’hora d’abordar  projectes com ara, els projectes sobre dades obertes, ciutats intel·ligents,  participació ciutadana i transparència.

És per tot això que el Consell d’Administració proposa a l’Assemblea General de Localret l’adopció  dels següents:

Acords  

Primer.- Reforçar el paper de Localret com la veu municipal en la implantació del  Govern Obert, per a fomentar una millora en les relacions amb la ciutadania i les  empreses, destacant el paper important a desenvolupar pel món local com a primer  nivell de relació entre l’administració i la ciutadania. A aquest efecte cal facilitar la  col·laboració entre els ens locals, afavorint la creació d’espais de treball on es  comparteixin coneixements, objectius i experiències, es detectin mancances i es  defineixin estratègies conjuntes.

Segon.- Vetllar i fomentar els canvis tècnics i jurídics que serveixin per definir els  procediments que cal abordar per a que tot ens local pugui esdevenir Govern Obert. .  especialment aquells que s’enfronten a dificultats econòmiques per a la seva  implantació

Tercer.- Assumir el compromís de liderar conjuntament amb les entitats  supramunicipals, especialment les diputacions provincials, els consells comarcals, el  Consorci AOC, de treballar coordinadament amb l’objectiu que el desenvolupament del  Govern Obert es faci amb el millor aprofitament dels recursos públics i amb criteris de  sostenibilitat econòmica i organitzativa, eliminant duplicitats i disfuncions en

X