Sentència del Tribunal de Justícia Europeu de 29 de novembre de 2012: l’adjudicació anomenada “in house”

Aquesta Sentència declara, després de reiterada jurisprudència sobre el tema que quan diverses administracions públiques, com a entitats adjudicadores, creen una entitat comú encarregada de realitzar un servei públic que incumbeix a totes elles, o bé quan una administració s’adhereix a l’entitat creada, el requisit marcat per la jurisprudència del Tribunal de Justícia (cas Teckal de 1999, cas Parking Brixen de 2005, Asemfo de 2007, Coditel Brabant de 2008) es considera complert quan cadascuna de les administracions públiques participi tant en el capital com en els òrgans de direcció de l’entitat creada en qüestió.

Aquest requisit marca la dispensa de les administracions públiques de l’obligació de tramitar un procediment d’adjudicació de contractes públics de conformitat amb les normes de Dret de la Unió Europea en el cas que exerceixin conjuntament un control anàleg sobre l’entitat creada comú igual al que exerceixen sobre els seus propis serveis.

X