Ordre ECO/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública, i s’incorpora el servei de sobre digital

En data 15 de març de 2012 el DOGC ha publicat aquesta Ordre mitjançant la qual s’aprova la modificació de l’aplicació de la
Plataforma de serveis de contractació pública, motivada per la incorporació a la Plataforma de noves funcionalitats,  complementàries de les ja existents, com són, entre altres, la creació d’un perfil de licitador, d’un espai de trobada d’empreses als efectes d’oferir i cercar col·laboracions per accedir a les licitacions i d’una bústia d’innovació on les empreses puguin fer arribar als compradors públics les novetats tecnològiques que es troben disponibles al mercat, així com de les eines necessàries per a la presentació electrònica de proposicions, com són el sobre digital i la subhasta electrònica, amb l’objectiu de finalitzar la construcció del sistema integral de contractació electrònica. (Butlletí de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya de 15 de març de 2012).Des del Consorci AOC volem fer una observació. En la sessió de 19 de desembre de 2011 de la Comissió Executiva del Consorci AOC es va acordar revertir al Consorci AOC els serveis comuns d’administració electrònica fins ara gestionats per CATCert, entre els quals els Serveis de suport a la signatura electrònica i incorporar al Consorci AOC els mitjans materials, econòmics i humans corresponents a la gestió d’aquests serveis. Com a conseqüència d’això, els serveis mencionats en l’esmentada Ordre de CATCert s’entenen transferits al Consorci AOC.

X