Nomenat el director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya

El passat 31 de maig de 2012 es va publicar al DOGC el nomenament del Sr. Juan Antonio Gallo Sallent com a nou director de l’organisme.
L’ Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya és un òrgan especialitzat en resoldre determinats recursos i qüestions en matèria de contractació pública, amb plena independència funcional.
Va ser creat per exercir les seves funcions en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, de les administracions locals integrades en el seu territori i també de les entitats i organismes de l’administració local que tinguin la consideració de poders adjudicadors. Tanmateix, els municipis de més de 500.000 habitants, podran crear un òrgan propi.
El Parlament de Catalunya i les altres institucions i entitats de la Generalitat de Catalunya previstes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, poden atribuir la competència per resoldre els recursos i reclamacions a l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.

Podeu trobar més informació aquí

X