L’Ajuntament de Torelló aprova inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica

Durant el termini d’informació pública ha estat exposat l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança d’administració electrònica del municipi de Torelló.

Transcorregut el termini sense que s’hagin formulat reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El text de l’Ordenança esmentada ha estat publicat al BOP de Barcelona, de data 7 de febrer de 2011, amb núm. de registre 022012001962.

X