Document de Treball de la CE sobre l’aplicació de l’Acta pel Mercat Únic: situació actual”

la Comissió ha elaborat aquest document de treball en el qual analitza l’estat de les dotze propostes d’accions clau per estimular el creixement, l’ocupació i la confiança en el mercat únic recollides en l’Acta. Aquest document conté un apartat relatiu a “Fer que l’ús transfronterer de la identificació, autenticació i signatura electrònica sigui més fàcil”.

La Comissió Europea té previst presentar la seva proposta legislativa per a un Marc europeu per a la identificació, autenticació i signatura electrònica en el segon trimestre del 2012. L’objectiu d’aquesta proposta és crear un marc jurídic adequat per garantir
que la identificació, autenticació, signatura electrònica i altres serveis auxiliars de confiança es puguin utilitzar a través de fronteres, per tal de fomentar el funcionament del mercat interior, i més generalment, per impulsar la confiança i facilitat d’ús que els envolta. La proposta es basa en l’establiment del reconeixement mutu i l’acceptació de les identitats digitals (eID) oficials entre els Estats membres, per pal·liar els problemes d’interoperabilitat transfronterers davant els règims jurídics de signatura electrònica (que s’han traduït en una baixa captació), i establir un marc normatiu per als anomenats “serveis auxiliars” (com per exemple, el segellat de temps). Aquests serveis fins ara no han estat regulats a nivell de la UE, excepte a les legislacions nacionals emergents que mostren la necessitat d’una legislació comuna per evitar els possibles obstacles al
mercat interior.

D’altra banda, destacar el punt 2.12: “Fer més eficaç, flexible i fàcil d’usar la contractació pública”en el què s’al·ludeix a la proposta de revisió de les Directives de Contractació Pública presentada per la Comissió el 20 de desembre de 2011, la qual té per objectiu modernitzar i simplificar la legislació europea aplicable a la contractació pública, en particular introduint flexibilitat en els procediments, reduint la càrrega administrativa en els negocis i desenvolupant i enfortint el procediment electrònic.

X