Nou procediment de tramesa d’actes i acords dels governs locals per EACAT

L’ORDRE GAP/570/2009, de 10 de desembre estableix que a partir de l’1 de març de 2010 la tramesa d’actes i acords dels governs locals a la Generalitat es realitzarà per mitjans electrònics. És per això que teniu a la vostra disposició a la plataforma EACAT aquest servei promogut per la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Aquest servei, que es podrà utilitzar en qualsevol moment, pretén dotar de rapidesa i agilitat la presentació dels actes i els acords mitjançant l’ús dels diferents components (signatura electrònica, registre de sortida i entrada, etc.) de l’extranet de les administracions catalanes, EACAT, que gestiona el Consorci AOC, i s’afegeix al conjunt de serveis ja disponibles per facilitar la tramitació interadministrativa.

Els usuaris de les entitats locals trobareu aquest nou servei a la pestanya “Secretaria” de l’apartat “Tràmits” amb el nom “Tramesa d’actes i acords” i requereix la signatura electrònica del secretari de l’ajuntament.

Pel que fa al format dels fitxers, el servei de tramesa electrònica d’actes i acords d’EACAT permet que els documents es puguin adjuntar en el format en què s’hagin elaborat (qualsevol format de fitxer de text). Opcionalment, també es pot utilitzar una plantilla mitjançant un formulari intel·ligent disponible a l’apartat “Formulari”, destinada a aquells ens interessats en disposar d’un model complet d’acta o bé que no vulguin adjuntar tan sols un fitxer de text.

Cal apuntar igualment que durant el mes de març a l’EACAT continuarà disponible l’antic servei “Arxiu d’actes” per als ens que l’utilitzaven fins ara. A partir de l’1 d’abril, d’aquest servei només en restarà el cercador per accedir als documents tramesos fins ara amb aquesta eina.

Per a més informació sobre el servei, podeu consultar la presentació del servei de tramesa d¿actes i acords dels governs locals per EACAT (PPSX; 1,52MB)

X