El president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, signa un conveni amb els registradors de la propietat i mercantils per facilitar l’intercanvi telemàtic d’informació

El Consorci AOC i els Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya van subscriure un conveni de col·laboració per a l’impuls de la interoperabilitat dels sistemes d’informació. El conveni el van signar Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, i Antonio Cumella Gamide, degà dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya.

En virtut d’aquest conveni s’estableix un marc de col·laboració i d’intercanvi d’informació, entre les administracions catalanes i els registres mercantils i de la propietat, en virtut del qual els registres posaran a disposició del Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats Electrònics, que gestiona el Consorci AOC per a les administracions catalanes, la seva informació registral. Per la seva banda, els registres gaudiran també d’accés a les dades i documents introduïts per les administració catalanes en aquest catàleg. De forma que es permetrà una simplificació dels procediments administratius per tal d’aconseguir un estalvis temps i costos en les tramitacions, en benefici dels ciutadans, els registres i les administracions públiques.

Aquesta incorporació al catàleg comportarà que:

  • Les administracions catalanes puguin sol·licitar, accedir i consultar electrònicament la informació registral arxivada en suport digital pels registres en el Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats Electrònics, amb plenes garanties tècniques, jurídiques i de seguretat.

  • Els registres civils i mercantils gaudeixin d’accés a les dades i documents que les administracions catalanes han localitzat en el Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats Electrònics, al qual el Consorci AOC dóna suport tecnològic mitjançant el Sistema d’Informació de Recursos d’Interoperabilitat i la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa.

  • Les administracions catalanes puguin realitzar la presentació telemàtica de documents per a la inscripció registral, ja sigui a través dels portals del propi Col·legi de Registradors, com per les plataformes creades per la pròpia administració.

Per fer-ho efectiu, tant el Consorci AOC com els Registradors de Catalunya van acordar adaptar i desenvolupar els mecanismes necessaris que permetin la interconnexió entre la plataforma del Consorci i la plataforma tecnològica del Col·legi de Registradors, de forma que les transmissions es facin mitjançant un canal segur, que garanteixi en tot moment la seguretat, la traçabilitat i la confidencialitat en els intercanvis d’informació entre ambdues plataformes.

Dades i documents disponibles al catàleg

Concretament les dades i documents electrònics que el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya posaran a disposició de les administracions catalanes són:

  • Informació dels registres de la propietat: – consulta dels registres en que una persona té dretes inscrits – Nota simple informativa d’una finca d’un registre de Catalunya – Nota simple informativa d’un registre de fora de Catalunya

  • Informació dels registres mercantils – Consulta de les dades generals d’una societat mercantil – Consulta de dades especials (contingut d’un poder, estatuts, etc…) – Les consultes de societats inscrites en registres de fora de Catalunya

X