Publicació la Proposta de resolució provisional de subvencions a escoles de música dels ens locals, curs 2020-2021

El Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions destinades al finançament de les escoles de música de titularitat d’ens locals de Catalunya, del curs 2020-2021.

Aquesta proposta s’entendrà acceptada tàcitament si l’ens local proposat com a beneficiari no presenta cap al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. Dins del mateix termini, els ens locals sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre definitivament, d’acord amb la base reguladora 10.3 de les seves bases reguladores.

Els ens locals proposats com a beneficiaris també poden, dins el mateix termini, desistir de la subvenció o presentar la reformulació de la memòria d’activitats i del pressupost en el cas que calgui justificar modificacions significatives, que no substancials, respecte de les lliurades inicialment, d’acord amb la base reguladora 10.4 de les seves bases reguladores.

X