En relació a les autoritzacions de modalitat “col·lectives” per a fogueres de Sant Joan

El servei de l’EACAT per a la gestió d’autoritzacions de les fogueres de Sant Joan en la modalitat “col·lectives” no s’obrirà aquesta temporada. Per tant, les sol·licituds dels col·lectius o les pròpies dels ajuntaments s’han d’adreçar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de tramesa genèrica de l’EACAT.

Així mateix informar que només s’autoritzaran aquelles activitats que sol·licitin col·lectius, i amb el vist i plau de l’ajuntament (que l’activitat no sigui contrària a la normativa municipal).
Les sol·licituds de particulars no s’autoritzen.

S’adjunta el model de sol·licitud general, que han d’omplir els sol·licitants.

X