El tràmit “Justificació econòmica del SAD Dependència del Contracte Programa” s’ha publicat a EACAT

El Departament de Drets Socials obre el tràmit de justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 de l’addenda del Contracte Programa 2021.

El termini per a la presentació de les justificacions finalitza el 31 de maig de 2022.

El fitxer PDF de justificació econòmica de l’Interventor/a per a la justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa, el fitxer excel del model de costos detallats de SAD Dependència, i el fitxer PDF de modificació / correcció de les dades de SAD Dependència reportades a RUDEL, estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

X