PRE – Sol·licitud provisió no definitiva llocs FHN

L’1 de març de 2021 entra en funcionament a EACAT, dins el Servei PRE – Sol·licitud provisió no definitiva llocs FHN, un nou tràmit mitjançant el qual els ens locals poden sol·licitar a la DGAL el nomenament interí d’una persona inclosa en les borses de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a personal FHN de les diferents subescales.

Per poder sol·licitar el nomenament interí d’una persona de les borses FHN, les corporacions locals hauran d’acreditar, amb caràcter previ a la tramitació de la sol·licitud, la impossibilitat de proveir el lloc per personal FHN.

Així mateix a partir d’aquesta data també seran d’aplicació els nous requeriments sobre la publicitat en les sol·licituds de cobertura no definitiva de llocs reservats a personal FHN en el Servei PRE- Sol·licitud provisió no definitiva llocs FHN.

X