Finalització de la publicació massiva de contractes d’emergència a la PSCP

S’ha publicat un avís a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per a informar que, un cop superada l’etapa generada per les mesures derivades del Reial Decret 463/2020 d’estat d’alarma i atès que actualment el volum de contractes tramitats per emergència ha disminuït ostensiblement, en la mesura que la publicació massiva d’aquests contractes no està prevista en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Queda, doncs, sense efecte la mesura excepcional de publicació massiva dels contractes d’emergència i cal donar publicitat a la PSCP dels contractes d’emergència de manera individual en la forma detallada en el Comunicat següent publicat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa: https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca/#/detail?id=20215

X