Diputacions, Localret i AOC exploren la possibilitat de presentar projectes comuns de transformació digital als fons Next Generation EU

Des de fa varis mesos les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Localret i el Consorci AOC han constituït un grup de treball tècnic davant les properes convocatòries dels fons europeus Next Generation que preveuen destinar 391,4 milions d’euros a la transformació digital de les administracions locals en el període 2021–23.   

Aquest ambiciós programa presenta una oportunitat excepcional perquè l’administració local de Catalunya doni un impuls decisiu a la seva transformació digital per adaptar-se als nous temps i a les noves necessitats, amb l’objectiu d’assolir un alt impacte social, d’eficiència i econòmic.  

Ara bé, s’ha d’executar en un marge de temps reduït, ha generat moltes expectatives i es preveu una gestió i una execució molt complexa. Per aquest motiu és fonamental definir un model de governança i un full de ruta compartit, coordinat i consensuat que garanteixi la identificació d’iniciatives compartides, la definició de prioritats, la distribució de responsabilitats en els diferents àmbits per assegurar la millor prestació de serveis als ens locals per l’administració, i la bona coordinació de l’execució. 

Criteris del grup de treball 

Els criteris del grup de treball per definir els eventuals projectes i la seva governança són els següents: 

 1. Contrastar, tot i les incerteses actuals, i en la mesura del possible alinear les iniciatives dels fons europeus amb el model català d’administració digital que entre totes les institucions hem desenvolupat els darrers 20 anys amb molt bons resultats, mitjançant la col·laboració, el consens, la visió transversal de les administracions catalanes i potenciant els serveis comuns i interoperables. 
 2. Avançar cap a un model de prestació de serveis públics presencials i digitals, amb una visió de país i de sistema integrat, que posi al ciutadà al centre i faci més fàcil la relació amb els diferents nivells de l’administració. 
 3. Garantir que tots els ens públics, independentment dels seus recursos i capacitats ofereixin serveis públics digitals de qualitat amb un model econòmic sostenible. 
 4. Facilitar la gestió del canvi i l’adopció dels serveis digitals, mitjançant l’aplicació de les bones pràctiques, l’acompanyament, la capacitació digital de la ciutadania i empleats públics, la comunicació i el suport.  
 5. Definir models de gestió, estàndards i guies que facilitin la gestió del canvi  en els ens públics 
 6. Avaluar basant-se en dades objectives i de forma rigorosa, l’avenç de la transformació digital per posar en valor la bona feina feta, conèixer les bones pràctiques de les administracions capdavanteres, facilitar l’autoavaluació per part dels propis ens, i identificar les entitats que requereixen més suport. 
 7. Potenciar les iniciatives innovadores que aprofiten les oportunitats de les tecnologies més avançades per impulsar la transformació de models de prestació de serveis per oferir serveis digitals més eficients, fàcils, personalitzats, proactius i transversals. 
 8. Promoure espais col·laboratius d’aprenentatge i experimentació de l’aplicació pràctica de les tecnologies avançades per validar el seu valor públic, i definir models reutilitzables per totes les administracions catalanes, amb necessitats i capacitats diferents. 

Introducció al model català d’administració digital 

El model català d’administració digital neix amb el pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les administracions públiques catalanes, signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats pel Consorci Localret. Aquest pacte identifica la transformació digital del sector públic com un repte estratègic pel progrés social i econòmic de Catalunya. 

El model col·laboratiu d’administració digital de Catalunya han aconseguit uns indicadors molt destacables. 

 • El 99% de les administracions locals de Catalunya ofereixen serveis de tramitació digital i un espai de transparència. Més del 90% d’aquests utilitzen serveis de l’AOC. 
 • El 2020, el 74% dels tràmits dels ajuntaments i consells comarcals s’han fet per un canal electrònic. I s’han realitzat 80 milions d’intercanvis de dades i documents entre administracions públiques, que la ciutadania s’ha estalviat d’adjuntar en els seus tràmits.  
 • El 82% de la ciutadania està contenta o molt contenta amb els serveis públics digitals. 
 • Tot i la bona feina feta fins ara en l’àmbit de la digitalització hi ha molta feina pendent i nous reptes. Cal potenciar la transformació organitzativa que té un gran impacte en l’eficiència, l’agilitat, la usabilitat, la inclusió digital i la transparència i, per tant, generen una major satisfacció i confiança de la ciutadania en els serveis públics. I cal incorporar les tecnologies avançades, com l’analítica avançada de dades i la intel·ligència artificial, per oferir serveis innovadors que donin resposta a les noves demandes. 

Oportunitat dels fons Next Generation 

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 i el fons de recuperació “Next Generation EU” (NGEU). Aquest pla neix com a palanca per a construir l’Europa de la nova generació, impulsant projectes que suposin un canvi estructural i que tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l’ocupació. Està dotat amb 750.000 M€ que es desemborsaran als estats membres durant el període 2021-2026 i una de les grans prioritats és la transformació digital. 

X