Resolució definitiva de les subvencions per al finançament d’escoles d’art d’ens locals. Curs 2017-2018

Una cara pintada de colors amb una brotxa El Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la resolució definitiva de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 2017-2018.

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament requeriment, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta l’acte, en el termini de dos meses a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposa l’article 44 de la Llei esmentada.

X