Modificació de la justificació de la subvenció per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI). Curs 2019-2020

Un dibuix d'una pissarra amb un mestre ensenyantDepartament d’Educació ha publicat la Resolució EDU/1876/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1753/2019, de 21 de juny, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupant de programes de formació i inserció per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 464021).

Aquesta modificació afecta la justificació de la subvenció atorgada; entre d’altres aspectes, amplia el termini fins al 15 de novembre de 2020, modifica l’indicador d’assistència dels alumnes i demana declaracions complementàries relatives a situacions laborals que hagin afectat el personal formador del programa.

La informació sobre la documentació justificativa de la subvenció, el formulari de justificació i els documents annexos es publicarà més endavant.

X