Publicacions trimestrals agregades segons la nova LCSP

Una de les novetats en matèria de publicitat i transparència incorporades per la nova LCSP és l’obligació de publicar en els Perfils de contractants, almenys trimestralment i de manera agregada, informació relativa a la contractació menor, així com la formalització d’encàrrecs a mitjans propis d’import superior a 5.000,00 € i inferior a 50.000,00 €. Així mateix, també s’hi ha de publicar trimestralment l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc o dels contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició.

A principis del mes de juliol estarà en funcionament a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) la possibilitat de realitzar aquestes publicacions mitjançant un arxiu de full de càlcul que les persones usuàries hauran de publicar en els Perfils de contractant respectius. Durant aquest mes de juny us enviarem informació més concreta de com fer aquest tipus de publicació.

X