Justificació econòmica del Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), pel bon desplegament del Contracte Programa, signa anualment addendes amb els ens locals, on es concreten els serveis / programes que cada ens local ha de desenvolupar en el seu territori, així com els imports que les parts han d’aportar pel correcte desenvolupament d’aquests serveis / programes.

Al final de l’any cada ens local ha de fer una justificació econòmica del conjunt de les accions emmarcades en el Contracte Programa i les pròpies del SAD Social (a excepció de del SAD Dependència que es farà a posteriori), per aquest motiu s’obre aquest tràmit a través d’EACAT.

Les dades que s’han de recollir fan referència sempre al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al moment de la recollida. A excepció de la justificació dels Ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica, els quals inclouen el periode 2016 i 2017.

El termini per a la presentació de la justificació finalitza el 28 de febrer de 2018.

X