Informe de l’activitat de l’AOC (any 2017)

 

En l’anàlisi dels serveis s’ha pogut observar una tendència a l’alça, amb increments d’activitat que van des del 30 al 500%.

Tot seguit, destacarem els cinc serveis amb un major creixement el 2017:

 

 

iArxiu
El servei d’arxiu únic de documents ha estat el que ha arribat al major increment d’activitat, en concret un 524% respecte l’any passat. Si tenim en compte els ingressos de documents, els ens més actius han estat la Universitat de Girona (46% del total) i molt a prop, l’Ajuntament de Parets del Vallès.

e-TRAM
1.023 ens públics catalans són usuaris del servei que permet rebre tramitacions electròniques de la ciutadania i les empreses, dels quals 904 són ajuntaments i 42, consells comarcals. L’increment d’usuaris no arriba al 5% respecte l’any passat però la seva activitat total ha pujat un 190% arribant als 180 mil tràmits (118 mil més que l’any passat). Els ens més actius han estat els ajuntaments de Roses, Tarragona, Palafrugell i la Roca del Vallès i el tràmit més usat ha estat la “Instància genèrica” (un 86% del total).

e-NOTUM
Al finalitzar l’any, 983 ens públics catalans es troben en condicions de notificar per mitjans electrònics amb aquest servei de l’AOC. El nombre de notificacions enviades en aquest període ha estat de més d’un milió superant el volum total de 2016 en més de 600 mil. Els usuaris més massius han estat la Generalitat de Catalunya, sobretot el Servei Català de Trànsit i els departaments de Territori i Sostenibilitat i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’ORGT de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Destaca també l’ús fet per un Ajuntament, el de Girona, que ha incrementat el seu ús més d’un 500%.

e-Valisa
La Generalitat i els organismes que en depenen han usat el servei e-Valisa un 72% més respecte l’any passat; en total, 179 mil trameses electròniques interadministratives, que han comportat simplificació administrativa, estalvi de temps i paper i reducció de costos de transport.

Com l’any passat, els dos organismes més actius han estat els departaments d’Ensenyament (el 34% del total) i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (11%) seguits del de Salut (8%).

Tràmits interadministratius
Un total de 34.862 usuaris i 2.319 ens catalans estan en disposició d’enviar o rebre tràmits telemàticament. Durant el 2017 s’han dut a terme 700 mil tramitacions, un augment del 46% respecte l’any anterior. Els principals usuaris han estat, per aquest ordre, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Síndic de Greuges, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de la Vicepresidència. Per altra banda, com a trameses més emprades trobem la “Tramesa d’informació, escrits i documents” i la “Tramesa genèrica”.

Des de l’enllaç següent, podeu accedir al document de resum dels indicadors dels serveis AOC de l’any 2017.

X