Autoritzacions excepcionals de caça o captura d’espècies cinegètiques

Amb aquest tràmit es pot autoritzar de manera excepcional la caça o la captura d’espècies cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial hi hagi una abundància excessiva d’individus d’una espècie, de manera que puguin causar danys o perjudicar les persones, l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals o la caça.

El tràmit s’ha actualitzat amb la fitxa tipus per informar del llistat de caçadors, annex que és necessari enviar.

X