Més novetats al servei de Seu 2.0 i Transparència: millores gràfiques associades a diferents ítems

En la darrera versió del portal de transparència s’han realitzats treballs per a millorar diferents ítems amb la incorporació de gràfics associats i descàrregues parcials de dades. Un bon exemple d’aquestes millores és el cas de l’ítem “Tipus impositius” on s’han implementat diferents gràfics que faciliten més informació sobre els percentatges o imports que aplica l’ens en diferents impostos com ara el de béns immobles (IBI), l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), o impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), tal i com es mostra a continuació:

                

 

També s’ha millorat el gràfic associat a endeutament dins l’apartat de gestió econòmica fent-lo més homogeni en colors i indicant-hi el deute per habitant, tal i com es mostra a continuació:

 

Un altre ítem on s’ha implementat un gràfic és al “cost efectiu dels serveis”, basant-nos en la informació de la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà), que inclou la informació en termes absoluts i per habitant segons l’obligació que tenen totes les entitats locals de calcular-lo abans de dia 1 de novembre de cada any, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

 

Finalment cal destacar que per a procedir a l’activació d’aquests nous gràfics cal canviar la configuració de l’ítem fent-los visibles des del portal d’edició (amb els corresponents permisos), doncs per defecte surten desactivats. Podeu trobar més informació sobre l’ús del portal a nivell d’edició al portal de suport del servei de transparència.

X