Solució alternativa als applets de signatura electrònica

Amb l’objectiu de solucionar el problema generat per la creixent impossibilitat d’executar applets de java des dels diferents navegadors, i en concret els que fan servir com a eines de signatura electrònica, el Consorci AOC ha posat en marxa una solució alternativa a aquesta tecnologia. La solució consisteix en un nou servei web que tracta peticions de signatura de documents i presenta a l’usuari les diferents alternatives de que disposa a l’hora de produir la seva signatura emprant el seu certificat. D’aquesta manera, es centralitzen els processos de signatura en un sol punt, facilitant els processos d’integració així com la solució de les possibles incidències que es puguin donar. Les aplicacions de negoci de les diferents Administracions Públiques Catalanes podran delegar així la complexitat associada a la signatura electrònica de documents.

Actualment el servei ofereix la generació de fitxers jnlp que encapsula una eina de signatura java i que permet a l’usuari signar documents des de qualsevol aplicació web integrada emprant qualsevol navegador. Aquesta funcionalitat s’ofereix al conjunt de les aplicacions web de les administracions a través del servei VALid, com a bus d’integració de solucions d’identificació i signatura electrònica del Consorci AOC.

Podeu trobar la informació sobre aquesta nova funcionalitat al següent enllaç. També està disponible la guia d’integració per als ens que en vulguin fer ús.

El Consorci AOC treballa amb la hipòtesi que a finals del 2016 els applets de java ja no es podran executar des de la majoria de navegadors i sistemes operatius, i anima als ens que n’estiguin fent ús per tal que el substitueixin per aquesta nova solució. Davant la creixent dificultat a l’hora d’executar aplicacions d’aquest tipus, i disposant ja d’una solució alternativa, el Consorci AOC discontinuarà el desenvolupament i suport del seu applet de signatura, així com de la versió del mateix que fan servir les aplicacions integrades amb PSA (Apsa-light), al Maig del 2017.

X