La Generalitat ja pot trametre anuncis i edictes al món local a través d’EACAT

capturaEl passat 19 d’octubre la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència  va organitzar una jornada dedicada a presentar les novetats legislatives i funcionals en la gestió  del tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

A més de repassar-s’hi les darreres novetats legals, organitzatives i tècniques, es va constatar que els ens pertanyents al sector públic de la Generalitat ja estan en disposició de començar a enviar en format electrònic els seus anuncis als ens que formen part de l’Administració Local.

El canal existent per tal de dur a terme aquesta mena d’enviaments és la Tramesa interadministrativa d’edictes disponible a EACAT, la qual ofereix la possibilitat de fer la tramesa a través del frontal d’EACAT  o be fer una tramesa web service des de les aplicacions de gestió. Aquesta última ha estat implantada   amb èxit durant el transcurs del darrer any per part de la Direcció General de la Policia del  Departament d’Interior a fi d’enviar les notificacions edictals dels  acords d’inici i propostes de resolució d’expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana als Ajuntaments d’arreu del país.

En aquest context és important recordar que, per als ens usuaris del servei e-TAULER, la gestió d’aquesta mena d’enviaments és molt senzilla i fàcil ja que, excepte la validació inicial de l’edicte rebut, tota la resta del seu cicle de publicació és automàtic: programació, exposició pública, retirada, emmagatzematge, generació i retorn a través d’EACAT de les diligències a l’ens emissor de l’anunci.

En el cas que l’ens destinatari de la tramesa no sigui usuari de l’e-TAULER, haurà de publicar al seu tauler físic (suro) o electrònic (no e-TAULER) l’anunci rebut a través de la tramesa disponible a EACAT i, un cop finalitzat el període d’exposició pública i retirat l’anunci, haurà de retornar també a través d’EACAT, la diligència a l’ens emissor de la tramesa mitjançant un formulari disponible a tal efecte.

Cal remarcar que en tots i cadascun dels casos exposats més amunt, tant l’enviament de l’anunci com el retorn de la corresponent diligència s’ha d’efectuar de manera electrònica i  telemàtica a través d’EACAT, tot evitant-se així les despeses i terminis temporals propis dels enviaments en suport paper a través del correu convencional.

Per més informació consulteu el portal de Suport del Consorci AOC.

X