El formulari de “Sol·licitud d’accés a la informació pública” ja està disponible a més de 800 ens locals de Catalunya

Formulari AccésDes del Consorci AOC hem procedit a activar el nou tràmit de Sol·licitud d’accés a la informació pública vinculat al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a tots aquells ens usuaris de l’e-TRAM que ja disposaven d’instància genèrica. Amb aquesta activació els ciutadans ja disposen de la possibilitat de realitzar el tràmit electrònicament amb ús de certificat digital.

Aquesta activació s’ha realitzat d’acord a les condicions de prestació servei que estableixen que els canvis associats a noves obligacions o modificacions legals, o la introducció de noves funcionalitats i/o nous tràmits electrònics seran implementats automàticament als serveis del Consorci AOC en funció dels recursos disponibles, amb l’objectiu de garantir que els serveis del Consorci AOC compleixin amb la normativa vigent i agilitzar la gestió administrativa dels serveis.

Tots els ens als que se’ls ha realitzat aquesta activació, de la que es va enviar notificació prèvia el passat mes de juny, heu rebut una comunicació via EACAT al respecte, amb les consideracions a tenir en compte.

De totes maneres, al Portal de Suport d’e-TRAM disposeu de més informació per a solucionar alguns aspectes de redireccionament que us expliquem en aquesta comunicació, i per a qualsevol dubte o consulta ens podeu contactar a través del formulari de contacte.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Amb aquest formulari es dóna compliment a l’article 27 de la Llei de la Transparència. Així mateix i per tal de donar compliment a l’article 61 de la citada Llei, en relació al “Dret de formular propostes i suggeriments”, us informem que s’ha adaptat l’actual tràmit de “Queixes i suggeriments” per “Queixes, suggeriment i propostes”. En aquest sentit, tots els ens que disposeu d’aquest tràmit el teniu ja actualitzat automàticament, i sinó podeu demanar-lo a través del formulari de modificacions.

Actualment,  el Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, Diputacions i entitats municipalistes està treballant en una solució comuna de transparència per als ens locals, que es presentarà el proper mes de octubre i que us permetrà, si així ho desitgeu, comptar amb un espai de transparència propi del vostre ens.

X