El Consorci AOC posa a disposició dels ens locals el Registre Públic de Contractes

 

Captura

D’acord amb la D.A. vuitena de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern les administracions locals han d’informar al registre públic de contractes els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.

Accés al Registre Públic de Contractes

Totes aquelles entitats de les administracions locals que ja disposen del Perfil de Contractant del Servei d’e-Contractació del Consorci AOC disposen automàticament de l’alta d’organisme i usuaris al Registre Públic de Contractes. Els usuaris donats d’alta mantenen el mateix rol/perfil del que disposen al Perfil de Contractant. L’accés es realitza des d’EACAT dins l’apartat Aplicacions utilitzant les mateixes credencials ( usuari i contrasenya ) que s’utilitzen per accedir a EACAT.

Aquells ens que no disposin del Perfil de Contractant del Consorci AOC hauran de sol•licitar l’alta al Registre Públic de Contractes.Per sol•licitar el servei, cal que envieu el formulari degudament emplenat al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol•licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens El formulari el podeu trobar al següent enllaç.

Suport

Per a incidències relacionades amb les altes, baixes i modificacions d’usuaris poseu-vos en contacte amb el Consorci AOC mitjançant el Portal de Suport d’e-CONTRACTACIÓ.
Per a incidències amb l’RPC, i qüestions sobre les dades trameses i a informar, poseu-vos en contacte amb: registre_contractes.eco@gencat.cat

 
Així mateix, al Portal de Suport d’e-CONTRACTACIÓ trobareu tota la informació necessària quant al Registre Públic de Contractes: manual d’usuari, FAQ’s, normativa, etc.

X