Anàlisi de les dades d’ús del servei e-NOTUM durant el 2014

L’e-NOTUM és el servei del Consorci AOC que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

A continuació, es detallen els consums de les notificacions i comunicacions del servei e-NOTUM que s’han fet durant tot el 2014. Hem diferenciat dos àmbits d’ens:

  • Generalitat de Catalunya
  • Món local i altres ens: ajuntaments, consells comarcals, universitats i altres ens.

Respecte al nombre de notificacions generades per l’administració pública catalana, cal dir que el 64% ha estat generat per la Generalitat de Catalunya (156.382 notificacions):

enotum_taula1

 

 

 

 

enotum_taula2

Respecte a l’acceptació de les notificacions o l’accés al contingut de la notificació, veiem que de moment predomina l’accés a la notificació amb certificat. No obstant, per a notificacions que poden ser accedides amb contrasenya, sembla que en l’àmbit del món local i altres ens, hi ha una millor acceptació per a aquest sistema (16% enfront el 6% de la Generalitat de Catalunya).

 

enotum_taula3Pel que fa a les notificacions rebutjades, cal analitzar com és el rebuig. La primera dada que podem extreure és que aproximadament, la meitat de les notificacions s’accepta i l’altra meitat es dóna per rebutjada. Respecte a com es rebutgen les notificacions, el rebuig que fa el ciutadà de forma explícita és residual, quasi 0.

 

En canvi, de les notificacions que exhaureixen el seu termini, i que per tant l’e-NOTUM les “rebutja”, tenim dos comportaments clarament diferenciats per part del ciutadà/empresa:

  • Usuaris que no han accedit al servei de notificacions (68% i 91% per a Generalitat de Catalunya i Món local i altres, respectivament).
  • Usuaris que han accedit al servei de notificacions, però que no han acceptat/accedit al contingut de la notificació (32% i 9% per a Generalitat de Catalunya i Món local i altres). Observem que quan la notificació prové de la Generalitat, el ciutadà/empresa es quasi 4 vegades més “curiós” que si la notificació prové del món local o altres ens:

enotum_taula4

 

 

 

 

Respecte al consum de les comunicacions del servei e-NOTUM que han fet diferents ens durant tot el 2014 (ajuntaments, consells comarcals, universitats i altres ens):

enotum_taula5

 

 

 

 

 

Cal dir que per a aquesta modalitat, l’accés és millor que en el cas de les notificacions (52.08%), i s’observa que l’interés que mostra l’usuari per anar a la plataforma i veure que és el que ha rebut és molt millor que a les notificacions.

 

X