Llei 2/2014 (II): Habilitació de diversos departaments i ens de l’Administració de la Generalitat

En aquest primer post analitzem les habilitacions dels departaments competents en matèria de serveis socials, en matèria d’agricultura i l’habilitació al Servei Català de Salut.

Es faculten a aquests Departaments a comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades les dades personals següents:

a) en el cas del Departament de Benestar Social i Família, quant a les dades de serveis socials:

– les dades declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades a la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de Serveis Socials i de la Cartera de Serveis Socials, i si escau, també

– les dades identificadores

– la residència

– el parentiu

– la situació de discapacitat o dependència

– el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència,

amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i la quantia legalment reconeguda.

La unitat econòmica de convivència és la formada per la persona beneficiària, el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins a segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

El Departament ja ha fet efectiva aquesta habilitació en l’Ordre BSF/51/2014, de 27 de febrer, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2014.

b) Quant al Departament competent en matèria d’Agricultura, s’habilita la comprovació de les dades personals que consten en la Declaració única agrària (DUN) amb la finalitat de corroborar els requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats.

c) Quant al Servei Català de Salut, se l’habilita per accedir als serveis i les prestacions de la cartera comuna del Servei Nacional de Salut i la determinació del percentatge de participació en el pagament de les prestacions de la cartera suplementària de serveis i prestacions subjectes a aportació.

X