La Comunitat Valenciana ha aprovat el seu Reglament d’Administració Electrònica

diari_oficial_generalitat_valencianaEl 17 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Destaquem la regulació al Títol VII de la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat (articles 81-97). Aquesta nova Plataforma, la PAI, facilitarà l’intercanvi d’informació entre totes entitats incloses en l’àmbit d’aplicació del decret, així com entre aquestes i la resta de les administracions públiques, amb les garanties de seguretat necessàries. A l’article 3 s’estableixen aquestes entitats:

  • Als departaments (Presidència i les conselleries de l’Administració de la Generalitat), així com els seus organismes autònoms. S’inclou al departament i òrgans d’Administració de Justícia; les entitats de dret públic vinculades o dependents de l’Administració Pública de la Generalitat, en les seves relacions de dret públic, i que podran utilitzar els serveis comuns establerts a l’article 7. Les següents entitats, els podran utilitzar en virtut del conveni que s’hagi subscrit:
  • A les entitats que integren l’Administració local de la Comunitat Valenciana
  • A les institucions de la Generalitat a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com a les corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals, en les seves relacions de dret públic i en els termes concrets que expressament s’estableixen en el decret.
  • Al ciutadà en les seves relacions de dret públic amb els ens esmentats en els apartats precedents i a les relacions d’aquests ens entre si.

Si voleu accedir al text complet del Decret: DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana

X