La Comissió Europea publica les solucions desenvolupades en el context del Programa CEF

La Comissió Europea ha publicat les solucions d’identitat digital, signatura electrònica, factura electrònica, intercanvi electrònic de documents i traducció automàtica desenvolupades en el context del Programa CEF (Connecting Europe Facility). Aquest programa pretén establir una infraestructura digital que faciliti la provisió de serveis públics a través d’Internet per a tots els ciutadans i empreses europees.

Aquests components han estat desenvolupats i utilitzats pels estats membres en diferents projectes pilots a gran escala cofinançats per la Comissió Europea (STORK, epSOS, i-CODEX, PEPPOL, Spocs). El seu objectiu és fomentar la comunicació electrònica entre diferents països de la Unió Europea per consolidar així el mercat únic europeu.

L’objectiu d’aquestes solucions és oferir mòduls bàsics necessaris per facilitar la provisió de serveis a través d’Internet. Totes les solucions són altament reutilitzables donat que implementen estàndards àmpliament consolidats. Amb aquesta iniciativa es promouen economies d’escala que redunden en una major eficiència en l’adaptació dels serveis al canal electrònic.

Per a més informació i accedir als mòduls, podeu consultar el següent enllaç: Solucions publicades per Comissió Europea en el marc del programa CEF

X