Ja podeu justificar les subvencions per al funcionament dels conservatoris de música, curs 2012-2013

El proper 18 de juny comença el període per presentar la justificació de la subvenció per al funcionament dels conservatoris de música de titularitat de les corporacions locals, corresponent al curs 2012-2013.

Abans de fer la tramesa de la justificació de la subvenció, els òrgans competents de la Corporació Local han d’haver formalitzat el conveni amb el Departament d’Ensenyament, a l’empara del qual es fa l’atorgament de la subvenció esmenada.

Per a complimentar el tràmit cal presentar:

Per complimentar el tràmit cal presentar els formularis, que trobareu a la plataforma EACAT, següents:

  • La justificació de la subvenció, que cal signar electrònicament, al qual s’annexarà el document d’acceptació de la corporació local de la subvenció atorgada per la finançament del conservatori de música al curs 2012-2013.
  • La declaració de l’alcalde/essa o president/a de la corporació local respecte a la percepció d’altres subvencions amb la mateixa finalitat, que s’ha de signar electrònicament.
  • El certificat de les retribucions del personal del conservatori, que s’ha de signar electrònicament.

El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 31 d’octubre de 2014.

Trobareu aquest servei a EACAT amb el nom “ENS – Subv. conservatoris de música“.

X