Encara no utilitzeu Via Oberta? Aquí teniu algunes raons per fer-ho

Mitjançant Via Oberta el Consorci AOC facilita l’intercanvi telemàtic de dades i documents necessaris per a la tramitació administrativa entre administracions i entitats públiques, amb l’objecte de facilitar el dret de la ciutadania a no aportar documents que ja estiguin en poder de les pròpies administracions (dret reconegut a l’article 6.2 b de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i l’article 25.4 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).

A més, de conformitat amb les mesures de simplificació administrativa regulades al Capítol III de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, la presentació de la “Declaració responsable” en el marc d’un procediment administratiu i la “Comunicació prèvia” a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, faculta l’administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

D’altra banda, l’art. 22 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix que:

 “El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, per a fer efectiva la interoperabilitat en­tre les aplicacions i els sistemes d’informació que usen les entitats que integren el sector públic de Catalunya, pot tenir accés a les dades provinents de fitxers o de tractaments de dades de les enti­tats, si l’accés és necessari per a prestar els ser­veis que estableix aquesta llei.

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en el tractament de dades personals que ha de dur a terme per compte de les entitats que integren el sector públic de Catalunya, tant respecte a les entitats que posen a disposició elec­trònicament una informació determinada com res­pecte a les que estan interessades a accedir-hi, és l’encarregat d’aquest tractament, ha d’aplicar les mesures de seguretat exigibles i està subjecte a les instruccions que li dóna l’entitat responsable de la informació, sense que pugui destinar la informació a finalitats diferents a les que estableix l’entitat responsable, ni permetre l’accés a la informació a persones o entitats que no compleixen els requi­sits legalment exigibles. Així mateix, està sotmès a la resta de requisits que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal”.

X