Disponible l’Informe IRIA 2014, sobre la situació TIC a les administracions públiques

iria2014S’ha publicat una nova edició de l’Informe IRIA, “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les Administracions Públiques”, amb l’anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i ús de les TIC a l’Administració General de l’Estat i a les Entitats Locals, així com de l’avanç de l’e-administració.

L’informe mostra les dades recollides el 2013 i l’àmbit de l’estudi comprèn l’Administració General de l’Estat i l’Administració Local. En el primer cas, l’estudi és exhaustiu incloent les Organitzacions Central, Territorial i Exterior de l’Administració de l’Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics. En l’àmbit local, s’inclou en l’estudi informació relativa a Diputacions Provincials i Forals, Cabildos i Consells Insulars i Municipis de més de 500 habitants.

La informació relativa a l’àmbit de Municipis s’avalua mitjançant un mostreig estratificat segons nombre d’habitants i àrea geogràfica, en el qual s’investiguen amb caràcter exhaustiu els estrats relatius a municipis amb més de 30.000 habitants.

Pel que fa a les dades referents a l’administració electrònica als ens locals, l’informe constata que el 100% dels municips amb més de 30.000 habitants disposen de portal web, i tots els municipis de més de 500.000 habitants disposen de seu electrònica.

A l’apartat sobre tramitació electrònica a l’Administració Local, segons l’estudi un 65% d’entitats s disposen de serveis que permeten la tramitació íntegrament online, fet que suposa un nou avanç, 13 punts més que la xifra recollida en 2011.

L’informe analitza els nivells de tramitació assolits als principals serveis públics municipals, destacant un increment del nivell d’implantació dels serveis de pagament d’impostos sobre béns immobles i el pagament de l’impost de circulació. També es mostra que el 100% dels municipis grans compten amb el servei de sol·licitud del volant d’empadronament completament en línia.

IRIA 2014

El Consell Superior d’Administració Electrònica (del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) elabora aquest informe a partir de les dades obtingudes mitjançant l’actualització dels Sistemes d’Informació REINA i IRIA. El SI REINA té com a àmbit l’Administració de l’Estat i s’actualitza anualment, en el marc de la Comissió Permanent del Consell Superior d’Administració Electrònica, mentre que el SI IRIA té com a àmbit les Administracions Locals i s’actualitza cada dos anys.

Podeu descarregar-vos l’informe complet IRIA 2014 a l’Observatori d’Administració Electrònica

 

X