Regulació del Comitè Tècnic estatal de l’Administració Judicial Electrònica

Al BOE de 19 de juny de 2013, s’ha publicat el  Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. A l’article 6 es regulen les seves competències i a l’article 7 la seva composició.

De les competències, en destaquem les següents:

c) Promoure la cooperació d’altres Administracions Públiques amb l’Administració de Justícia per subministrar als òrgans judicials, a través de les plataformes d’interoperabilitat establertes pel Consell General del Poder Judicial i per les Administracions competents en matèria d’Administració de Justícia, la informació que precisin en el decurs d’un procés judicial en els termes establerts a la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i a les lleis processals.

h) Vetllar per l’establiment de mecanismes de control per assegurar, de forma efectiva, el compliment de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat.

i) Adoptar els acords necessaris per a que, en la creació i gestió del punt d’accés general de l’Administració de Justícia pel Ministeri de Justícia, s’asseguri la complerta i exacta incorporació de la informació que presti aquest punt d’accés general.

j) Determinar les condicions i garanties de les comunicacions a l’Administració de Justícia establint la relació d’ emissors i receptors autoritzats i la naturalesa de les dades a intercanviar.

k) Realitzar la corresponent anàlisi de redisseny funcional dels procediments, processos i serveis, a la gestió dels quals s’apliquin els mitjans electrònics.

l) Establir, per als supòsits d’actuació judicial automatitzada, la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, si escau, l’auditoria del sistema d’informació i del seu codi font, inclosos els indicadors de gestió, sens perjudici, en aquests darrer supòsit d’aquells indicadors que assenyali la Comisión Nacional de Estadística Judicial en l’àmbit de les seves competències, així com els necessaris per  acomplir amb la planificació estadística recollida en el Plan Estadístico Nacional.

o) Informar amb caràcter preceptiu sobre les normes i convenis que es refereixin a la interoperabilitat i seguretat de l’Administració judicial electrònica.

p) Emetre, si escau, informes, generals o especials, sobre qualsevol iniciativa o norma tècnica relativa a l’Administració judicial electrònica, així com als sistemes o aplicacions relacionats amb la mateixa.

q) Altres que es determinin legalment.

Quant a la composició, l’article 7 estableix que:

“Estaran representats al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica:

a) El Consell General del Poder Judicial.

b) El Ministeri de Justícia.

c) La Fiscalia General de l’Estat.

d) Les Comunitats Autònomes amb competències en matèria d’Administració de justícia.

 

 

X