La Seguretat Social estalviarà 32 milions amb les notificacions electròniques

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social generalitzarà a partir del proper dilluns 1 d’abril la implantació de les notificacions electròniques obligatòries de la Seguretat Social a 1,5 milions d’empreses i autònoms,  amb la qual cosa preveu un estalvi anual de 32,3 milions d’euros.

La regulació de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social s’ha publicat avui al BOE, i en destaquem els següents punts:

  • Serà d’aplicació a les persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica que tinguin relació amb la Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització, recaudació i prestacions.
  • L’accés a les notificacions i comunicacions electròniques s’efectuarà per compareixença a la Seu-e de la Seguretat Social.
  • Estan obligats a rebre notificacions i comunicacions per mitjans electròniques les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables de l’obligació de cotitzar que estiguin obligats a adherir-se al sistema RED, o que sense estar-hi obligats s’hi hagin adherit voluntàriament
  • Les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que no estiguin incloses en el punt anterior, podran manifestar la voluntat de rebre les notificacions i comunicacions de la Seguretat Social per mitjans electrònics.
  • Les mútues d’accidents de treball i enfermetats professionals de la Seguretat Social, així com les seves entitats i centres mancomunats, també s’hauran d’incorporar al sistema de notificacions electròniques, des de la data d’efectes de l’autorització de la seva constitució.

 

 

 

X