La Inspecció de Treball i Seguretat Social tindrà tauler d’edictes electrònic

Al BOE d’avui s’ha publicat l’Ordre ESS/1892/2013, de 8 d’octubre, per la qual es regula el tauler d’edictes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aquesta Ordre té per objecte regular el tauler d’edictes, inclòs a la seu electrònica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, com a mitjà oficial de publicació de les notificacions dels actes administratius dictats en l’àmbit de la Inspecció de Treball, en els següents supòsits:

a) Quan els interessats en el procediment siguin desconeguts.
b) Quan s’ignori el lloc de la notificació o el mitjà pel qual s’hagi de practicar.
c) Quan intentada la notificació, aquesta no s’hagi pogut practicar.

Cal destacar que aquesta publicació tindrà la consideració d’oficial i autèntica; la unitat de tauler per a tot el sistema d’inspecció i el caràcter universal i gratuït de la seva consulta mitjançant la seva accessibilitat a través d’internet. Es regulen els terminis de publicació dels edictes i de la seva exposició, i dels “edictes de conservació”, segons les diferents notificacions d’actes administratius i duració, tant de les actuacions prèvies de comprovació com del procediment administratiu sancionador.

 

 

X