La Plataforma de Serveis de Contractació Pública integra l’eina de subhasta electrònica

El Consorci AOC, en col·laboració amb el Departament d’Economia i Coneixement ofereix als ens locals, els serveis de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que ara incorpora l’eina de subhasta electrònica.

L’esmentada plataforma permet crear un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal com preveu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

La subhasta electrònica és una mostra de l’evolució constant de la Plataforma, fet que la constitueix, de forma gradual, com un servei integral en matèria de contractació, incloent tant els serveis d’informació i recerca d’informació, com de licitació electrònica i d’interoperabilitat a nivell estatal i europeu.

La subhasta electrònica és el mecanisme iteratiu de selecció d’ofertes que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica, al que es pot recórrer per a l’adjudicació final de qualsevol procediment de contractació. L’ús d’aquesta eina suposa un estalvi econòmic (millora en la gestió dels recursos públics i increment de la competència), un estalvi de temps (simplificació dels processos de contractació) i una major transparència. Addicionalment, cal assenyalar que la participació no té cost associat per a les empreses que han de comptar amb certificats digitals classificats pel Consorci AOC.

Des de la posada en producció de l’eina a l’octubre del 2010, s’han realitzat 71 subhastes en els àmbits d’energia, paper i mobiliari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Són usuaris d’aquesta eina: Comissió Central de Subministraments, l’ Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, el Departament d’Ensenyament i Ferrocarrils de la Generalitat.

X