Els ajuntaments, obligats a notificar electrònicament les sancions de trànsit

La sentència núm. 498/2011, de 7 de juny de 2011, del Tribunal de Justícia de Madrid obliga una administració (l’Agència Tributària) a notificar electrònicament als ciutadans quan hagin escollit aquest mitjà com a via de comunicació preferent amb l’administració (vegeu la notícia)

Aquesta sentència afecta especialment als ajuntaments a l’hora de notificar les sancions de trànsit donat que ratifica l’obligació de l’administració local de notificar electrònicament aquestes sancions a aquells ciutadans que prèviament s’hagin donat d’alta a l’adreça electrònica viària (AEV), limitant, per a aquests casos, qualsevol altra opció de notificació.

Per la seva banda, la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, ja va incloure com a novetat la substitució del domicili físic per l’electrònic (Adreça Electrònica Viària o DEV) i la notificació electrònica amb efectes legals a través de l’AEV o del Tauler Edictal de Sancions de Tràfic (TESTRA), una nova web certificada per a la notificació de totes les sancions, en substitució dels actuals edictes que es publiquen en els butlletins oficials de la Província o de la Comunitat Autònoma.

En aquest sentit, l’article 77 de la Llei 18/2009 obliga a les administracions amb competències sancionadores en matèria de trànsit a notificar les denúncies, que no es lliurin a l’acte, a l’adreça electrònica viària, limitant l’opció de notificar al domicili de l’interessat per aquells casos en que el ciutadà no estigui donat d’alta a l’AEV.

Cal apuntar que la Llei 18/2009 només estableix l’obligatorietat de donar-se d’alta a l’AEV a les persones jurídiques que obtenen o modifiquen, amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquella llei, una autorització administrativa de circulació d’un vehicle, deixant llibertat d’elecció per a la resta de ciutadans.

No obstant, a la llum de la Llei 18/2009 i de la sentència del TSJ de Madrid, l’administració local estarà obligada a notificar electrònicament les sancions de trànsit a les persones jurídiques obligades i a les persones jurídiques o als ciutadans que s’hagin donat d’alta lliurement a l’AEV, a partir del proper 25 de maig de 2012, data en la qual aquesta obligació resultarà exigible per a les administracions locals segons la disposició Transitòria segona de la Llei 18/2009. Segons la sentència analitzada, i si la jurisprudència segueix la mateixa línia, les notificacions realitzades al domicili dels afectats que hagin manifestat la seva voluntat de ser notificats electrònicament, s’hauran d’entendre com a no vàlides.

e-NOTUM resol aquesta necessitat

Per fer front a aquest repte, el Consorci AOC ha adaptat el seu servei de Notificacions Electròniques (e-NOTUM), integrant el seu sistema amb el de l’adreça electrònica viària, de forma que els ajuntaments usuaris d’e-NOTUM podran notificar electrònicament les sancions de trànsit als seus ciutadans donant compliment a totes les obligacions derivades de la legislació actual.

Per més informació també podeu consultar com fer notificacions de trànsit des dels ens locals

X