Directiva 2012/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny, respecte a la interconnexió dels registres centrals, mercantils i de societats.

S’ha publicat la nova Directiva en el DOUE l 156/1, de 16 d ejuny de 2012, que modifica la Directiva 89/666/CEE del Consell i les Directives 2005/56/CE i 2009/101/CE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la interconnexió dels registres centrals, mercantils i de societats.

 

X