Aprovat el projecte de pressupost del Consorci per a 2012

La Comissió Executiva del Consorci AOC reunida el passat 19 de desembre va aprovar el projecte de pressupost general del Consorci AOC per a 2012 i la seva elevació al Consell General per a la seva aprovació.

Aquest projecte de pressupost, en termes de consolidació, té un import total de 12 milions de euros, la qual cosa representa una disminució del 13,5% en relació amb el pressupost de 2011. Una disminució que deriva de les restriccions pressupostàries que pateix la Generalitat en els darrers exercicis.

No obstant això, fruit de les millores en l’eficiència que s’estan introduint per part del Consorci AOC i de CATCert és possible donar continuïtat a l’actuació de col·laboració amb les administracions catalanes duta fins ara. Així, el pla d’actuació 2012 preveu:

  • Continuar consolidant els productes i serveis que ja s’ofereixen a les administracions catalanes.

  • Completar l’oferta de serveis d’acord amb les necessitats plantejades per les administracions catalanes.

  • Facilitar elements d’acompanyament per a la implantació dels serveis.

  • Millorar la gestió interna.

Els pressupostos del Consorci AOC i de CATCert s’integren en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que a hores d’ara es troba sotmès a la tramitació parlamentària.

X