Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Administració Electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, aprova inicialment l’ordenança reguladora de l’Administració Electrònica, en sessió del Ple de data 22 de desembre de 2011, la qual s’ha sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant publicació d’anunci al BOP, al DOGC i en el tauler d’anuncis comarcal.

X