Notificacions-e per a les sancions de trànsit als ens locals

El 24 de novembre de 2009 es va publicar al BOE la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. Aquesta Llei implica una novetat important: l’obligatorietat de l’establiment del canal telemàtic per a la notificació de les sancions.

A més s’estableix que els òrgans de les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor estan obligats a fer les notificacions telemàtiques a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquest sentit des del passat mes de novembre el Servei Català de Trànsit (SCT) ofereix la possibilitat de rebre notificacions electròniques en compliment de les previsions de la citada Llei, utilitzant el servei e-NOTUM del Consorci AOC, el servei comú de notificació electrònica de les administracions catalanes.

El fet que el SCT faci ús de l’e-NOTUM fa possible que les entitats locals catalanes que gestionen sancions de trànsit (els ajuntaments o, quan aquests delegen la gestió, els organismes de gestió tributària de les diputacions) també puguin utilitzar aquesta eina per a notificar. Això és possible ja que la Disposició Addicional 5ª de l’esmentada Llei les habilita per a fer-ho quan estableix que les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit poden substituir les notificacions a l’adreça electrònica viària per notificacions a través de les seves plataformes informàtiques, per als ciutadans que optin per aquestes i que les administracions locals que pertanyen als àmbits territorials de les comunitats autònomes amb competències en matèria de trànsit poden subscriure convenis de col’laboració per fer les notificacions telemàtiques a través de les plataformes de notificació de la comunitat autònoma. En resum, el redactat de la Llei empara l’aplicació d’aquesta solució a la Generalitat de Catalunya i a les administracions locals catalanes.

EI el termini per a que les administracions locals amb competències en matèria de trànsit estan obligades a fer les notificacions telemàtiques és de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei: és a dir el 25 de maig de 2012.

En el document Notificació electrònica: Procediments sancionadors en matèria de trànsit a l’administració local exposem com es realitzarà la notificació, quina informació rebrà el notificat, així com quines són les dades que cal guardar en l’expedient sancionador. Es tracta d’un document que pretén ser una guia sobre com realitzar des dels ens locals notificacions de sancions de trànsit, per tal que a partir del proper mes de gener de 2012 es pugin utilitzar els serveis i, si és el cas, fer les integracions tècniques necessàries.

És per aquests motius pels quals volem animar a les administracions locals a emprar el servei de notificacions-e del Consorci AOC: eNOTUM. Podeu demanar més informació sobre aquests serveis a implantacio@aoc.cat.

X