L¿Escola de Prevenció i Seguretat Integral prepara cursos sobre els esquemes nacionals de Seguretat i Interoperabilitat

La entrada en vigor de la llei 11/2007 d¿Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics atorga als ciutadans el dret a relacionar-se telemàticament amb l¿Administració pública i a no aportar documentació que ja obri en poder d¿una altra administració.

Per establir els criteris pels que s¿ha de regir la seguretat i la interoperabilitat, es preveu el desenvolupament dels esquemes nacionals de Seguretat i Interoperabilitat. La seva entrada en vigor el 30 de gener de 2010 suposa, per a totes les administracions públiques, adaptar-s¿hi abans del 30 de gener de 2011 o disposar d¿un pla d¿acció per fer-ho abans del 30 de gener de 2014.

Per tant, ens trobem davant d¿un canvi de paradigma en la relació entre administracions públiques i aquestes amb els ciutadans: l¿intercanvi de dades per canals telemàtics, mitjà reconegut legalment, anirà convertint-se en el canal principal de relació i el document electrònic esdevindrà la base de la gestió administrativa.

En aquest context, l¿Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha preparat per a cada Esquema un curs de 25 hores que s¿impartirà en cinc sessions. El seu objectiu és transmetre als assistents:

  1. 1. El contingut i interpretació de cada Esquema.

  2. 2. Els coneixements necessaris per definir un Pla d¿Adaptació a cada Esquema.

  3. 3. El procés per dur a terme l¿adaptació d¿una Administració pública als esquemes.

Els cursos van dirigits a personal dels àmbits següents de l¿Administració pública: gestió documental, tecnologia, jurídic, organitzatiu, serveis al ciutadà. En cas d¿assolir un total de 180 hores lectives, l¿alumne obté un postgrau de Seguretat de la Informació.

Si hi esteu interessats, teniu tota la informació als enllaços següents:

  • Curs sobre l¿Esquema Nacional de Seguretat

  • Curs sobre l¿Esquema Nacional d’Interoperabilitat

X