La Comissió Executiva del Consorci AOC aprova el projecte de pressupost de 2011

El passat 25 de maig la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar el projecte de pressupost per a 2011 del Consorci AOC i de CATCert. Aquest projecte es presentarà al Consell General del Consorci per a la seva aprovació. Els pressupostos del Consorci i de de CATCert s’inclouen en el pressupostos generals de la Generalitat i per tant la seva aprovació final correspon al Parlament de Catalunya.

A aquesta reunió de la Comissió Executiva, presidida per la Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, Sra. M. Àngels Barbarà, van assistir els nous representants designats per la Generalitat.

Altres temes de l’ordre del dia van ser l’aprovació dels Comptes i la Memòria d’activitats de 2010.

X