Informe sobre l’evolució de l’e-Administració al món local: un 11% dels ens locals catalans es preocupa per millorar la seguretat dels seus sistemes d¿informació

Amb l¿objectiu de seguir analitzant el grau d¿avenç de l¿Administració electrònica als ajuntaments catalans, el Gabinet Tècnic del Consorci AOC ha publicat el quart informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes de gener de 2011, i que conté dues novetats respecte als anteriors.

En primer lloc, s¿han inclòs dos nous paràmetres d¿anàlisi, que fan referència a:

 • si l¿ens fa ús de serveis de seguretat mitjançant l¿anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes

 • si ha aprovat normativa pròpia per regular l¿Administració electrònica.

En aquests moments, 102 ajuntaments han sol·licitat l¿anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes, un servei de seguretat que presta el CESICAT d’acord amb el conveni que aquesta fundació té amb el Consorci AOC i que permet a les administracions públiques catalanes millorar la seguretat dels seus sistemes d¿informació.

Per altra banda, 86 ajuntaments, que representen un 9,1 % del total, han aprovat una ordenança en matèria d¿Administració electrònica, amb la voluntat d¿impulsar i regular l’ús de mitjans electrònics en l’administració municipal.

En segon lloc, s¿ha ampliat l¿abast de l¿estudi i s¿han incorporat dades a nivell comarcal, revisant l¿estat dels 41 consells comarcals en relació amb els serveis d¿Administració electrònica. Aquestes dades s¿han integrat al mapa municipal català i es poden consultar accedint a l¿opció ¿Informació per comarques¿.

Evolució de les dades

Pel que fa a la informació referent als ajuntaments, i en relació a les dades dels informes anteriors:

 • Ha augmentat el nombre d¿ajuntaments amb pàgina web, són 944 i ja representen el 99,7% del total.

 • Gairebé un 84% dels ajuntaments (795) publiquen el perfil de contractant, que suposa un increment del 3,7% respecte a l¿informe anterior (octubre de 2010). Comparant les dades amb el primer informe sobre e-Administració, publicat el gener de 2010, han augmentat de 645 ajuntaments que oferien el perfil de contractant (el 68,2%) als 795 actuals, amb un increment del 15,8% en un any.

 • 22 ajuntaments disposen de seu-e (un 2,3% del total), només ha augmentat en 2 ajuntaments respecte l¿octubre de 2010.

 • Els ajuntaments que tenen un cercador al web (620) superen el 65% del total, amb un augment del 3,4 %.

 • Segueixen en augment progressiu els ajuntaments amb tràmits electrònics a la seva pàgina web, 790, que representa un 83,4% del total. El gener de 2010 eren 699 ajuntaments que oferien tramitació electrònica (73,9%), per tant hem observat un increment del 9,5% en un any. De la mateixa manera, hem passat del 581 ajuntaments que oferien instància genèrica en línia el gener de 2010 als 678 actuals, que significa un increment de més del 10%.

 • 155 ajuntaments intercanvien dades amb altres administracions (16,4% del total), amb un augment de 26 ajuntaments respecte l¿estudi anterior (increment del 2,8%).

 • Els ajuntaments que envien notificacions per mitjans electrònics són 42 (4,4% del total) i accepten rebre factures electròniques 45 ajuntaments (4,8% del total).

Respecte a les dades dels consells comarcals, podem destacar que:

 • El 100% dels consells comarcals tenen pàgina web, i un 90,2% (en concret, 37) informen de la seva activitat contractual mitjançant el perfil del contractant.

 • També són significatives les dades referents a la tramitació electrònica, donat que 35 consells comarcals, que representen un 85% del total, ofereixen tràmits en línia al seu web. Així mateix, 31 consells (el 75,6%) ofereixen instància genèrica en línia amb els seus tràmits.

 • Molt més discrets són els resultats referents a la disponibilitat de seu-e, només 3 consells (el 7,3%).

 • 9 consells comarcals utilitzen les notificacions telemàtiques (un 22% del total) i 7 accepten factures electròniques (un 17,1%).

 • 35 consells comarcals (un 85,4% del total) intercanvien dades amb altres administracions.

 • Un alt percentatge de consells, en concret 38 (el 92,7%), han sol·licitat l¿anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes.

 • I actualment, són 10 els consells comarcals (24% del total) que han aprovat normativa per regular l¿administració electrònica.

A mesura que es publiquin noves dades referents als consells comarcals, en informes posteriors, podrem veure l¿evolució d¿aquests resultats i incorporar-los al document sobre l’evolució dels resultats dels informes, que actualment recull la progressió de dades a nivell municipal.

Si hi esteu interessats, a l’enllaç següent podeu consultar els estudis anteriors sobre e-Administració.

X