EACAT, factor clau en l¿estalvi de 5,6 milions d¿euros en els eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Els principals motius d¿aquest estalvi han estat l¿optimització del dispositiu electoral, la introducció d¿un sistema informàtic d¿abast a tot el territori de gestió econòmica i administrativa per a les eleccions, la millora de la logística en la distribució de les paperetes i la documentació electoral, així com la incorporació de tecnologia de la informació i la comunicació en diferents àmbits del dispositiu electoral a través de l¿EACAT.

En concret, l¿article 31 del Decret 133/2010, de 5 d’octubre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2010 deia, respecte a les despeses dels ajuntaments i les juntes electorals, que el Departament de Governació i Administracions Públiques implantava un Sistema de Gestió Electoral (SGE) amb signatura electrònica, que permetia la gestió economicoadministrativa del procés amb els ajuntaments i les juntes electorals de manera automatitzada. L¿accés a aquest sistema es feia a través de l¿extranet de les administracions catalanes, EACAT.

Això significa que a través del SGE els ajuntaments van rebre a partir de la convocatòria una bestreta del 100% per fer front a les despeses que es generen amb motiu d¿unes eleccions. Un cop finalitzat el procés electoral, els secretaris dels ajuntaments han hagut de certificar la despesa a través de l¿EACAT mitjançant signatura electrònica a l’SGE. Per tant, amb aquest sistema s¿ha estalviat paper, s¿han simplificat i accelerat els processos administratius, inclosos els pagaments, i s¿ha tramès tota la informació de forma segura a través de l¿EACAT mitjançant formularis validats amb la signatura electrònica dels diferents actors implicats en el procés electoral.

Gràcies al conjunt de mesures adoptades en aquestes eleccions, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha estalviat 5.602.023 euros, el que suposa el 33,14%, sobre el pressupost inicial per a l¿organització i la posada en funcionament de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010. Aquesta xifra, que no té en compte les subvencions a les candidatures que han obtingut representació parlamentària, suposa un estalvi del 27,42% sobre el pressupost de les eleccions de 2006 pel mateix concepte, i un estalvi del 12,84% respecte al del 2003.

X