EACAT, canal per a la gestió economicoadministrativa del procés electoral amb els ajuntaments

L¿article 31 del Decret 133/2010, de 5 d’octubre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2010 estableix, respecte a les despeses dels ajuntaments i les juntes electorals, que el Departament de Governació i Administracions Públiques implanta un Sistema de Gestió Electoral (SGE) automatitzat i amb signatura electrònica, que permet la gestió economicoadministrativa del procés amb els ajuntaments i amb les juntes electorals. L¿accés a aquest sistema pel que fa als ajuntaments es fa a través de l¿extranet de les administracions catalanes, EACAT, gestionada pel Consorci AOC.

Això significa que a través del SGE els ajuntaments rebran a partir de la convocatòria una bestreta per fer front a les despeses que es generen amb motiu d¿unes eleccions. Un cop finalitzat el procés electoral, els secretaris dels ajuntaments certificaran la despesa a l¿àrea de Processos Electorals través de l¿EACAT mitjançant signatura electrònica a l’SGE.

X