Disponibles noves funcionalitats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) permet crear un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal com preveu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

La nova versió 4.0 de la plataforma incorpora adaptacions concretes per a les administracions locals com són:

  • La personalització a nivell d’imatge corporativa de l’entitat usuària (la inserció de l’escut de l’ens, el canvi de fulls d’estil i l’enllaç a la URL de la pàgina d’inici de la web de l’ens), tal com havien sol·licitat algunes de les entitats locals que ja estan utilitzant la plataforma.

  • L’autenticació a l’eina de publicació a través de la plataforma EACAT amb la targeta de certificació digital T-CAT

  • L’enllaç al BOP

Altres noves funcionalitats obertes tant a l’àmbit local com per a la Generalitat són les següents:

  • Perfil del licitador com un espai on l’empresa tindrà tota la informació de les seves licitacions amb l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada virtual a través del qual les empreses podran posar-se en contacte amb altres empreses interessades en participar conjuntament o en col·laborar en licitacions públiques.

  • Creació de la bústia electrònica de propostes innovadores, un mecanisme específic pensat per a què les empreses posin en coneixement de l’Administració solucions innovadores perquè els seus respectius serveis tècnics puguin avaluar la seva incorporació a futures licitacions.

  • Alertes de properes licitacions

  • Creació de forma opcional d’unitats de contractació diferents per al mateix òrgan de contractació.

Podeu consultar amb més detall les seves funcionalitats a la la guia on s’han resumit les novetats de la versió 4.0 de la plataforma (PDF;202,54KB). Aquestes funcionalitats ja disponibles seran ampliades a curt termini amb altres que ja es troben en avançat estat de desenvolupament com són el sobre digital i la subhasta electrònica. Aquestes funcionalitats són de gran interès per a les empreses que participen en processos de contractació amb les administracions catalanes ja que faciliten la seva gestió i el compliment d’objectius de la Llei, com són la publicitat i l’afavoriment de la concurrència.

El ens locals que encara no són usuaris de la PSCP poden adherir-s’hi quan vulguin. Seguiu l’enllaç següent si esteu interessats en sol·licitar l’adhesió a la plataforma de serveis de contractació pública.

La plataforma és una eina desenvolupada per la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El Consorci AOC hi col·labora amb l’objectiu que els ens locals que hi estiguin interessats puguin utilitzar-la sense cost per a les seves finances.

X