Publicat l’informe de fiscalització de l’activitat del Consorci AOC de l’exercici 2007

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat el seu informe de fiscalització 27/2009, sobre l’activitat del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya de l’exercici 2007.

De les conclusions principals d’aquest informe destaca que:

  • Els estats i comptes anuals del Consorci representen raonablement la situació patrimonial i financera i el resultat de les seves operacions, incloent-hi la informació necessària i suficient per a la seva adequada comprensió i interpretació.

  • En l’aspecte de la legalitat i gestió no s’han observat incompliments significatius, llevat d’algunes mancances i errors de procediment, sobre els que ja s’han pres mesures per corregir-los, algunes de les quals ja es van començar a aplicar l’exercici següent al fiscalitzat.

X