Treballem per posar a disposició dels ens locals els perfils de contractant

Per tal de donar compliment a les obligacions derivades de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic (LCSP), i disposar del seu perfil de contractant, el Consorci AOC s’adhereix a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat (https://contractaciopublica.gencat.cat)

Aquesta Plataforma té el propòsit d’esdevenir el punt central d’informació, tramitació i comunicació telemàtiques en l’àmbit de la contractació pública, per tal que empreses i gestors públics puguin accedir a tota la informació de la contractació pública (anuncis, plecs, adjudicacions…) i a totes les tramitacions vinculades (licitacions, classificació empresarial, RELI…) a través d’un únic portal.

La Plataforma constitueix, doncs, l’espai de contacte entre els òrgans de contractació del sector públic i els proveïdors, els licitadors i altres organismes interessats i en ella han d’aparèixer publicats els perfils de contractant dels òrgans de contractació del sector públic.

Perfils de contractant

El perfil de contractant és l’espai virtual de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual d’un ens o organisme públic amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. El seu objectiu és difondre el conjunt de dades i d’informació relativa a l’activitat contractual dels òrgans de contractació. D’aquesta manera, els òrgans de contractació del sector públic estan obligats a crear un perfil de contractant que haurà de concretar-se en una pàgina web institucional o en la participació en una plataforma que difongui tota la informació relativa a la contractació pública. En aquest sentit, els ens locals podran optar per publicar la informació relativa a la contractació pública en la seva seu institucional, si compten amb el dispositiu electrònic que permeti acreditar de manera fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació, o adherir-se a plataformes que com la de la Generalitat de Catalunya, ja compta amb aquell dispositiu i que està oberta a la utilització per part d’altres administracions i ens públics de Catalunya (art. 4.2 Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny).

Actualment, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat ha iniciat la seva posada en funcionament per als òrgans de contractació dels departaments de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Amb aquest motiu i amb l’objectiu de que el món local pugui disposar de les funcionalitats essencials necessàries per al compliment de la nova llei, el Consorci AOC s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Economia i Finances, responsable de la Plataforma, per tal d’avaluar la utilització per part dels ens locals de Catalunya que hi estiguin interessats dels primers serveis de la Plataforma i, en particular, dels relatius als perfils de contractant. La disponibilitat d’aquests perfils seria un primer pas en la perspectiva que els ens locals que s’adhereixen a aquest servei puguin gaudir de la resta de serveis que progressivament aquesta Plataforma anirà oferint en l’àmbit dels serveis de contractació electrònica tal i com preveuen la LCSP i les iniciatives de la Unió Europea.

X